തവണകളായി പണം അടയ്ക്കുന്നത് നീട്ടിവെച്ചതായി റിയാഡ (Riyada)

T TV Tuesday 20/October/2020 18:04 PM
By: Times TV

1. തവണകളായി പണം അടയ്ക്കുന്നത് നീട്ടിവെച്ചതായി റിയാഡ (Riyada)

2. ഒമാനിൽ, മോഷണം നടത്തിയതിന് ROP ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

3. 439 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 8 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.