ഒമാൻ 1,000 COVID-19 മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി

T TV Wednesday 07/October/2020 18:54 PM
By: Times TV

1. ഒമാൻ 1,000 COVID-19 മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി

2. ഒമാൻ ജനസംഖ്യയുടെ 15% പേർക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

3. 817 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 10 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.