മൂന്ന് മരണങ്ങൾ കൂടി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

T TV Sunday 21/June/2020 18:36 PM
By: Times News Service

1. മൂന്ന് മരണങ്ങൾ കൂടി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

2. ഒമാനിൽ 905 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി

3. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ