രണ്ടു മരണങ്ങൾ കൂടി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

T TV Wednesday 17/June/2020 18:56 PM
By: Times News Service

1. രണ്ടു മരണങ്ങൾ കൂടി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

2. ഒമാനിൽ 810 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി

3. NOC കാരണം വിദഗ്ധ പ്രവാസി തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് GC