പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ

T TV Sunday 07/June/2020 18:44 PM
By: Times News Service

1. പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ

2. മൂന്ന് പുതിയ മരണങ്ങൾ കൂടി ഇന്ന്‌ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

3. ഒമാൻ എൻ‌ഒസി നീക്കംചെയ്യുന്നു.

4. ഉയർന്ന താപനില 50 ഡിഗ്രി കടന്നതായി ഒമാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം കേന്ദ്രം