ഒമാനിൽ രണ്ട് മരണങ്ങൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

T TV Thursday 28/May/2020 19:43 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിൽ രണ്ട് മരണങ്ങൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

2. കമ്പനികൾ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നു മാൻ‌പവർ മന്ത്രാലയം

3. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി മന്ത്രാലയം