ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാനം മെയ് 9 ന് പുറപ്പെടുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

T TV Tuesday 05/May/2020 19:13 PM
By: Times News Service

1. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാനം മെയ് 9 ന് പുറപ്പെടുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

2. Khazaen economic city ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

3. കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ഓഫീസുകൾ അടച്ചിടുമെന്ന് Government Communication