ഒമാനിൽ 128 പുതിയ കോറോണ വൈറസ് കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

T TV Monday 13/April/2020 17:24 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിൽ 128 പുതിയ കോറോണ വൈറസ് കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

2. സീബ് വിലായത്തിൽ നിയമലംഘനം നടത്തിയ 180 കടകൾ അടപ്പിച്ചു

3. ജീവനക്കാർ‌ക്കായി VPN ആരംഭിച്ചതായി മന്ത്രാലയം.