സുൽത്താനേറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പരിമിതപെടുത്തിയതായി Airport Authority

T TV Wednesday 18/March/2020 19:48 PM
By: Times News Service

1. സുൽത്താനേറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പരിമിതപെടുത്തിയതായി Airport Authority

2. SQU ഹോസ്പിറ്റൽ അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമിലാത്ത ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു