ഒമാനിൽ 1,700 പേർക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുത്തിവയ്പ് നൽകി

T TV Tuesday 29/December/2020 18:56 PM
By: Times TV

1. ഒമാനിൽ 1,700 പേർക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുത്തിവയ്പ് നൽകി

2. വാഹനം ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രദർശിപ്പിച്ചതിന് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

3. 70 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 2 മരണവും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.