രണ്ട് കപ്പലുകൾ MAFWR ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

T TV Sunday 20/December/2020 18:05 PM
By: Times TV

1. രണ്ട് കപ്പലുകൾ MAFWR ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

2. ഒമാനിൽ, ട്രക്കിനു തീ പിടിച്ചതായി PACDA

3. 648 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 5 മരണവും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി മന്ത്രാലയം.