ആഗോള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പട്ടികയിൽ എസ്‌ക്യുവിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഗവേഷകർ

T TV Sunday 15/November/2020 19:06 PM
By: Times TV

1. ആഗോള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പട്ടികയിൽ എസ്‌ക്യുവിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഗവേഷകർ

2. ഒമാനിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ പ്രതിനിധിയെ സന്ദർശിച്ചു.

3. 947 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 12 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.