ഒമാൻ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ഫെഡറേഷൻ സഹിഷ്ണുതാ ഗ്രാമം പണിയുന്നതിനുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടു

T TV Tuesday 10/November/2020 19:39 PM
By: Times TV

1. ഒമാൻ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ഫെഡറേഷൻ സഹിഷ്ണുതാ ഗ്രാമം പണിയുന്നതിനുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടു

2. ഒമാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മസ്കറ്റിലെ രണ്ട് സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ചു

3. 381 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 6 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.