ഒമാനിൽ, ഖാറ്റ് കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി ROP

T TV Sunday 08/November/2020 19:00 PM
By: Times TV

1. ഒമാനിൽ, ഖാറ്റ് കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി ROP

2. ഒമാനിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ പ്രവചിച്ച് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം.

3. 973 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 15 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.