ഒമാനിൽ, ആളുകൾ അനധികൃതമായി ഒത്തുകൂടിയതിന് അറസ്റ്റിലായി

Thursday 05/November/2020 18:47 PM
By: Times TV

1. ഒമാനിൽ, ആളുകൾ അനധികൃതമായി ഒത്തുകൂടിയതിന് അറസ്റ്റിലായി

2. എണ്ണ ഇതര മേഖലയിൽ നിന്നും 35% വരുമാനത്തിന് സർക്കാർ ശ്രമം.

 3. 320 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 11 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.