ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം COVID-19 വാക്സിനുകൾ ഒമാൻ കരുതിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി

T TV Wednesday 28/October/2020 18:36 PM
By: Times TV

1. ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം COVID-19 വാക്സിനുകൾ ഒമാൻ കരുതിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി

2. ഒമാനിൽ, പോലീസായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയ ഒരാൾ മോഷണകുററത്തിന് അറസ്റ്റിലായി

3. 618 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 5 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി