അസാന്മാർഗ്ഗീയമായ പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ROP, നാല് സ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

T TV Thursday 22/October/2020 18:45 PM
By: Times TV

1. അസാന്മാർഗ്ഗീയമായ പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ROP, നാല് സ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 

2. ഒമാനിൽ, ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആമകൾ കടലിലേക്ക് മടങ്ങി

3. 353 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 10 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.