ഒമാൻ 10 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ജിപ്സം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു

T TV Wednesday 16/September/2020 18:57 PM
By: Times News Service

1. ഒമാൻ 10 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ജിപ്സം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു

2. ഒമാനിൽ, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവരുടെ ചികിത്സാ പുനരധിവാസകേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കും

3. 536 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 8 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.