ഒമാനിലെ COVID-19 രോഗമുക്തരിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മയ്ക്കായി അപ്പീൽ നൽകി DBBS

T TV Tuesday 08/September/2020 18:31 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിലെ COVID-19 രോഗമുക്തരിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മയ്ക്കായി അപ്പീൽ നൽകി DBBS

2. ഒമാനിലെ സാക്ഷരതാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്

3. സലാം എയർ ഈജിപ്തിലേക്കുളള പ്രത്യേക വിമാനസർവീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു