ടെലികോം മേഖല മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി TRA

T TV Sunday 09/August/2020 18:35 PM
By: Times News Service

1. ടെലികോം മേഖല മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി TRA

2. കാണാതായ ആളുടെ മൃതദേഹം നബർ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി PACDA

3. 223 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 4 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.