ഒമാനിലെ ചിലതരം ഗതാഗതത്തിന് ട്രാൻസിറ്റ് പെർമിറ്റുകൾ ആവശ്യമില്ല

T TV Tuesday 28/July/2020 19:35 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിലെ ചിലതരം ഗതാഗതത്തിന് ട്രാൻസിറ്റ് പെർമിറ്റുകൾ ആവശ്യമില്ല

2. ജലസംഭരണിയുടെ സുരക്ഷക്കാവശ്യമായ സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി PACDA

3. 846 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും ഒമ്പത് മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.