പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റി ധോഫറിൽ അറേബ്യൻ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

T TV Monday 19/October/2020 18:26 PM
By: Times TV

1. പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റി ധോഫറിൽ അറേബ്യൻ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

2. ഒമാൻ നേപ്പാളുമായി വിസ-ഇളവ് കരാർ ഒപ്പിട്ടു

3. 641 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 13 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.