സുപ്രീംകമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് എട്ട് പ്രവാസികൾക്ക് പിഴ

T TV Sunday 18/October/2020 18:08 PM
By: Times TV

1. സുപ്രീംകമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് എട്ട് പ്രവാസികൾക്ക് പിഴ

2. മസ്കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് ആരോഗ്യ അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നു

3. 1,657 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 32 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.