മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പാർക്കിംഗിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത നൽകുന്നു

T TV Monday 12/October/2020 20:04 PM
By: Times TV

1. മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പാർക്കിംഗിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത നൽകുന്നു

2. ഒമാനിൽ 20,000 കുപ്പി മദ്യം പിടിച്ചെടുത്തു

3. 685 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 8 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.