ഈ വർഷം ജൂലൈ മാസത്തിൽ, ഒമാനിൽ 6,000 കുട്ടികൾ ജനിച്ചു

T TV Monday 28/September/2020 20:28 PM
By: Times TV

1. ഈ വർഷം ജൂലൈ മാസത്തിൽ, ഒമാനിൽ 6,000 കുട്ടികൾ ജനിച്ചു

2. അഞ്ച് മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തുകാരെ ഒമാനിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ROP

3. 607 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 15 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.