സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ വാര്‍ത്തയാണന്ന് GC

T TV Tuesday 22/September/2020 18:34 PM
By: Times TV

1. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ വാര്‍ത്തയാണന്ന് GC

2. ഒമാനി പൗരന്മാർക്കുളള മിനിമം വേതനത്തിന്, വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമല്ല

3. 660 പുതിയ COVID-19 കേസുകളും 12 മരണങ്ങളും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി.