ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ

T TV Monday 15/June/2020 19:14 PM
By: Times News Service

1. ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ

2. 50 ശതമാനം COVID-19 കേസുകളും മസ്കറ്റിന് പുറത്ത്

3. കുടുംബ ഒത്തുചേരലുകൾ COVID-19 വ്യാപനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു