ഇന്ന്‌ കൂടുതല്‍ മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

T TV Monday 08/June/2020 18:36 PM
By: Times News Service

1. ഇന്ന്‌ കൂടുതല്‍ മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

2. ഇന്ന് 604 പുതിയ കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

3. ഫ്ലൈറ്റുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ളപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി