ഒമാനിൽ 778 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു

T TV Thursday 04/June/2020 18:51 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിൽ 778 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു

2. വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉടൻ തുറക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി

3. COVID-19 കേസുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്
ഡോ. സൈഫ് അൽ അബ്രി