ഒമാനിൽ COVID-19 മൂലമുണ്ടായ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നു

T TV Wednesday 03/June/2020 19:15 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിൽ COVID-19 മൂലമുണ്ടായ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നു

2. 738 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു

3. താപനില ഉയരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം