ഒരു പ്രവാസി കൂടി മരിണമടഞ്ഞതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

T TV Wednesday 27/May/2020 19:26 PM
By: Times News Service

1. ഒരു പ്രവാസി കൂടി മരിണമടഞ്ഞതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

2. ഒമാനിൽ ഇന്ന് 255 പുതിയ കോവിഡ്-19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു

3. മസ്കറ്റ് ഗവർണറേറ്റ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ lock down നീക്കം ചെയ്തതായി സുപ്രീംകമ്മിറ്റി.