ഒമാനിൽ ഇന്ന് 102 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

T TV Thursday 23/April/2020 18:46 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിൽ ഇന്ന് 102 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

2. ഒമാനിൽ 63% COVID-19 കേസുകളും പ്രവാസികളിലാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്