ഒമാനിൽ ഇന്ന് 106 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

T TV Wednesday 22/April/2020 18:58 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിൽ ഇന്ന് 106 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

2. COVID-19 ലബോറട്ടറി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു

3. ഒമാൻ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം ഇന്ത്യ പ്രതിരോധമരുന്നുകൾ എത്തിക്കുന്നു