ഒമാനിൽ ഇന്ന് 98 പുതിയ കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

T TV Tuesday 21/April/2020 18:54 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിൽ ഇന്ന് 98 പുതിയ കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

2. COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ച 53 കാരൻ മരണപ്പെട്ടു

3. ഉപവാസത്തിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശവുമായി മന്ത്രാലയം