48 പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ കൂടി ഓമാനിൽ ഇന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു

T TV Wednesday 08/April/2020 18:09 PM
By: Times News Service

1. 48 പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ കൂടി ഓമാനിൽ ഇന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു

2. ഒമാനിൽ 599 തടവുകാർക്ക് മാപ്പുനൽകി വിട്ടയച്ചു

3. ഒമാനിൽ COVID-19 കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു