നവീനമായ പരിഹാരമാര്‍ഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒമാൻ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു

T TV Sunday 05/April/2020 20:07 PM
By: Times News Service

1. നവീനമായ പരിഹാരമാര്‍ഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒമാൻ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു

2. അടിയന്തിര രക്തദാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒമാൻ ഡിപാർട്മെൻറ് ഓഥ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് സർവീസസ്