. ഈ മാസം ഒമാനിൽ COVID-19 വ്യാപനം ഉയർന്നേക്കാം

T TV Tuesday 31/March/2020 19:09 PM
By: Times News Service

1. ഈ മാസം ഒമാനിൽ COVID-19 വ്യാപനം ഉയർന്നേക്കാം

2. ഒമാനിൽ 13 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

3. ടാക്സ് അതോറിറ്റി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു