. ഒമാനിൽ 15 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

T TV Sunday 29/March/2020 17:44 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിൽ 15 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2. എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റുകളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു
3. വിദേശത്തുള്ള 800 ഓളം പൗരന്മാർ മാർച്ച് 30നു മടങ്ങിവരും