ഒമാനിൽ 15 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

T TV Wednesday 25/March/2020 17:31 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിൽ 15 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

2. കാണാതായ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു

3. ഒരു ടാക്സിയിൽ രണ്ട് യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ