ഒമാനിൽ 18 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

T TV Tuesday 24/March/2020 19:17 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിൽ 18 പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2. പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറച്ചുവെച്ചാൽ ജയിൽ ശിക്ഷ
3. കേംബ്രിഡ്ജ് ഇന്റർനാഷണൽ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി