റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് വിസ നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു

T TV Thursday 19/March/2020 20:12 PM
By: Times News Service

1. റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് വിസ നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു

2. ഒമാനിൽ ആറ് പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു