ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകളുടെ വിലക്കയറ്റം നിയമ ലംഘനമാണെന്ന് PACP

T TV Monday 16/March/2020 18:42 PM
By: Times News Service

1 - ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകളുടെ വിലക്കയറ്റം നിയമ ലംഘനമാണെന്ന് PACP

2 - അടിയന്തിര പ്രാദാന്യമല്ലാത്ത ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നു

3 - ഒമാനിലെ എല്ലാ മ്യുസിയങ്ങളും താൽക്കാലികമായി അടക്കുന്നു.