വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വക്കുറവിന് പിഴ ഈടാക്കും എന്ന് മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി.

T TV Sunday 15/March/2020 19:37 PM
By: Times News Service

1. വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വക്കുറവിന് പിഴ ഈടാക്കും എന്ന് മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി.
2. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഒമാനിൽ നിരോധിക്കുന്നു.
.
3. ഇസ്രാ വൽ മിറാജ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.