മൊബൈൽ ആശുപത്രി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് പുതിയ ടീമിനെ സജ്ജമാക്കുന്നു

T TV Wednesday 11/March/2020 20:04 PM
By: Times News Service

1 - മൊബൈൽ ആശുപത്രി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് പുതിയ ടീമിനെ സജ്ജമാക്കുന്നു

2 - ഒമാനിലെ കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഹിഡൻ ട്രേഡ് നിയമം