ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ജീവനക്കാർക്കായി പെൻഷൻ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു

T TV Monday 09/March/2020 21:35 PM
By: Times News Service

1. ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ജീവനക്കാർക്കായി പെൻഷൻ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു.

2. ഒമാനിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നിർബന്ധമാക്കി.